Select a language: Česky / Czech Anglicky / English
 

navigace
vyhledat / find

Licenční ujednání

Toto licenční ujednání je právní smlouvou mezi Vámi, koncovým spotřebitelem (dále jen uživatel) softwarového produktu Content Management System (systém pro správu obsahu webových prezentací) Flourish Emotion. Podpisem tohoto licenčního ujednání, instalací, kopírováním nebo jiným použitím produktu potvrzujete, že souhlasíte s tímto licenčním ujednáním.

Duševní vlastnictví
Content Management System Flourish Emotion (dále CMS-FE) včetně všech doplňků (výjimku tvoří vybrané moduly) je duševním vlastnictvím autora: Petr Kříž, nám. 28. dubna č.21, Brno, 635 00, ČR. CMS-FE podléhá zákonu č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění: zákona č. 81/2005 Sb. (s účinností od 23. února 2005), zákona č. 61/2006 Sb. (s účinností od 1. ledna 2006), zákona č. 186/2006 Sb. (s účinností od 1. ledna 2007), zákona č. 216/2006 Sb. (s účinností od 22. května 2005).

Podmínky licenčního ujednání:
1. Autor Vám tímto licenčním ujednáním dává souhlas provozovat CMS-FE na libovolném serveru sítě internet – pouze na jednom serveru.

2. Autor Vám tímto licenčním ujednáním dává souhlas kopírovat a zálohovat www stránky, databází a dílčí součásti CMS na libovolná média, pouze však pro potřeby vlastní zálohy či pozdější aktualizace.

3. CMS-FE a jeho součásti je bez výslovného souhlasu autora zakázáno šířit, kopírovat a nabízet k dalšímu prodeji, s výjimkou vybraných modulů, které jsou vlastnictvím autorů, kteří je naprogramovali a řídí se vlastními licenčními podmínkami.

4. Produkt nesmí být modifikován, překládán, dekompilován, disassemblován či podrobován jiným technikám reverzního inženýrství.

5. Jedinou částí CMS-FE, kterou uživatel smí modifikovat, přidávat, měnit a další ukony jsou vlastní moduly (rozšíření systému)

6. Zásah do administrace provádí uživatel pokaždé na vlastní zodpovědnost.

7. V případě copywritingu (psaní textů, které zaujmou) uživatel nesmí zasahovat do textu a měnit jej, jinak ztrácí copywriting.

8. Autor není zodpovědný za škody vzniklé konečnému uživateli vlivem provozu, užívání, nebo chybného nastavení CMS-FE.

9. Držitel autorských práv též neodpovídá za přímé, či nepřímé škody, které mohou vzniknout uživateli CMS-FE selháním nebo nemožností užívat CMS-FE v součinnosti s jinými programy.

10. Autor CMS-FE nenesou odpovědnost za pravdivost a přesnost osobních údajů zadaných třetími osobami, zpřístupněných na tomto serveru, ani za případné zásahy třetích osob do těchto údajů.

11. Toto licenční ujednání se sjednává na dobu neurčitou.

Právnické nebo fyzické osoby, které používají CMS-FE v rozporu s touto licencí se dopouštějí trestného činu podle § 152 trestního zákona právního řádku České republiky a vystavují se nebezpečí trestního stíhání.

Dodatek k licenčnímu ujednání

Žádný dodatek není specifikován

    800x600 | 1024x768 | Page map | Software licence